Kortliks

Gesins- en sosiale ontwikkeling in die kinderjare

Gesins- en sosiale ontwikkeling in die kinderjare

inhoud

 • 1 Sosiokulturele invloede op gesinsstruktuur
 • 2 Gesin en sosialisering
 • 3 Psigososiale ontwikkeling
 • 4 Morele ontwikkeling

Sosiokulturele invloede op gesinsstruktuur

Kinders ontwikkel nie in 'n vakuum nie, maar in die konteks van hul gesin, hul omgewing, gemeenskap, land en die wêreld. Kinders word beïnvloed deur hul ouers, broers en susters en ander familielede; van vriende en kollegas; van ander volwassenes met wie hulle in aanraking kom, en van die skool, die kerk en die groepe waaraan hulle deel is. Dit word deur die media beïnvloed; vir gemeenskaps- en nasionale leiers, vir die kultuur waarin hulle groei en selfs vir die dinge wat in die wêreld gebeur. Kinders is deels 'n produk van sosiale invloede.

Die gesin en sosialisering

Die rol van die gesin

Ons kan die gesin beskryf as “enige groep mense verenig deur die bande van die huwelik, bloed, aanneming of enige ekspressiewe seksuele verhouding, waarin (1) mense 'n verbintenis deel in 'n intieme en interpersoonlike verhouding, (2) wat die lede oorweeg u identiteit soos op 'n belangrike manier aan die groep gekoppel, en (3) die groep het sy eie identiteit.

Ouerbevoegdheid en gesinsomgewing

Nie alle ouers het 'n positiewe invloed op hul kinders nie en is ook nie in staat om 'n positiewe en gesonde gesinsomgewing te skep waarin hul kinders kan groei nie. Die sielkundige aanpassing van die ouers, die styl van vaderskap en die kwaliteit van hul huwelik is faktore wat die emosionele volwassenheid, sosiale bevoegdheid en kognitiewe ontwikkeling van kinders beïnvloed.

Sielkundige aanpassing van die ouers

As ouers hul kinders aan hoë woede blootstel, is die resultaat emosionele gedrag en reaktiwiteit by die kinders.

Sielkundig gesonde ouers het 'n positiewe uitwerking op die ontwikkeling van hul kinders.

Huwelikskwaliteit

Die kwaliteit van die huweliksverhouding dra ook by tot die aanpassing en ontwikkeling van kinders en beïnvloed die gedragsprobleme wat hulle in 'n wye ouderdom bied.

Vaderskap modelle:

 • gesaghebbende
 • permissiewe
 • gebalanseer

Gesinne met slegs een ouer

Kinders wat in gesinne met net een vader grootword, veral diegene wie se moeders nog nooit getroud is nie, leef aansienlik meer onder die armoede. In vergelyking met kinders wat by beide biologiese ouers woon, is dit ook waarskynlik dat hulle swak skoolprestasies het, 'n graad herhaal of geskors is. Boonop is u kans om emosionele of gedragsprobleme te toon ook groter. Die algemeenste gesondheidsprobleme is ongelukke, beserings en vergiftiging.

Psigososiale ontwikkeling

Die ontwikkeling van vriendskap met maats is een van die belangrikste aspekte van sosiale ontwikkeling van kinders. In die proses van psigososiale ontwikkeling, gaan alle normale kinders deur vier fases:

 • Autosocialidad: die lakterende en voorgeboortelike stadium van ontwikkeling waarin die belange, plesier en bevrediging van kinders hulself bevind. In hierdie stadium wil hulle miskien die geselskap van ander hê, maar hulle speel alleen langs hulle en nie saam met hulle nie.
 • Kinders heterososialiteit: tussen 2 en 7 jaar soek kinders die geselskap van ander, ongeag seks.
 • homosociality: tussen 8 en 12 jaar oud, terwyl hulle in die laerskool is, verkies hulle om met ander kinders van dieselfde geslag te speel, maar nie vir seksuele doeleindes nie, maar vir vriendskap en geselskap.
 • Tiener- en volwassenes heterososialiteit: Vanaf 13 jaar of ouer, of in die adolessente en volwasse stadiums van psigososiale ontwikkeling, wanneer die plesier, vriendskappe en geselskap van die individu gevind word by mense van beide geslagte. Tieners en meisies begin paartjies vorm, die meeste begin met afsprake.

Sosiale kognisie

Sosiale kognisie is die vermoë om sosiale verhoudings te verstaan. By kinders is dit die vermoë om ander, hul gedagtes, hul emosies, hul sosiale gedrag en in die algemeen hul standpunt te verstaan.

Dit is nodig om te weet wat ander mense dink en voel om dit te kan verstaan ​​en daarmee saam te werk.

Hieronder is die vyf stadia van Spelman se ontwikkeling:

Stadium 0

Ongedifferensieerde egosentriese stadium (van 0 tot 6 jaar oud). Kinders kan tot ongeveer 6 jaar nie 'n duidelike onderskeid tref tussen hul eie interpretasie van 'n sosiale situasie en ander se siening nie; Hulle kan ook nie verstaan ​​dat hul persepsie verkeerd kan wees nie.

Fase 1

Verkrygingsfase van 'n gedifferensieerde of subjektiewe perspektief (van 6 tot 8 jaar oud). Kinders word bewus daarvan dat ander 'n ander sosiale perspektief het, maar vind dit moeilik om die redes vir hul standpunt te verstaan.

Fase 2

Fase van selfrefleksiewe denke of verwerwing van 'n wederkerige perspektief (van 8 tot 10 jaar oud). Die kind ontwikkel 'n wederkerige gewete, besef dat ander 'n ander sienswyse het en dat hulle ook besef dat hy sy eie standpunt het.

Fase 3

Verkrygingsfase van 'n onderlinge perspektief of van 'n derde persoon (van 10 tot 12 jaar oud). Kinders kan hul eie perspektief, hul maat se perspektief sien en ook die perspektief aanvaar van 'n neutrale derde persoon.

Fase 4

Verkrygingstadium van 'n diepgaande en sosiale perspektief (van adolessensie tot volwasse lewe). Jong mense erken dat daar 'n groepsperspektief is, 'n standpunt wat weerspieël word in 'n sosiale stelsel.

Rolontwikkeling

Geslagsrolle is die eksterne uitdrukkings van manlikheid of vroulikheid in sosiale omgewings; Ons manier waarop ons soos mans en vroue optree en dink, is ons seksuele rolle.

Seksuele rolle word gevorm deur drie belangrike, biologiese, kognitiewe en omgewingsinvloede.

Invloede op geslagsrolle

 • Biologiese. As 'n eier bevrug word deur 'n sperm wat 'n X-chromosoom dra, sal 'n vrou swanger word, maar as dit bevrug word deur 'n sperm wat 'n Y-chromosoom dra, sal 'n man swanger word. Die chromosomale kombinasie is die aanvanklike faktor wat die ontwikkeling van die genus beheer. Geslagsontwikkeling word ook beïnvloed deur geslagshormone. Testosteroon is die manlike hormoon wat deur die testikels afgeskei word, terwyl estrogeen die vroulike hormoon is wat deur die eierstokke afgeskei word.
 • die kognitiewe teorie stel voor dat die identiteit met die seksuele rol sy oorsprong het in die geslag wat vanaf die geboorte kognitief aan die kind toegewys is en daarna deur hom of haar aanvaar word namate dit groei. By die geboorte is die geslagsopdrag hoofsaaklik gebaseer op die geslagsondersoek. Hierdie geslagsopdrag beïnvloed alles wat volgende gebeur.
 • die omgewingsbewustes anders redeneer. Na sy mening leer 'n kind seksueel getikte gedrag op dieselfde manier as wat hy enige ander soort gedrag leer: deur 'n kombinasie van belonings en straf, indoktrinasie en waarneming en nabootsing van ander. Die gee van kinders geslagspesifieke speelgoed het 'n groot invloed op die beroepskeuse. Hierdie speelgoed is geneig om seuns wetenskaplikes, ruimtevaarders of sokkerspelers te wees, en meisies om verpleegsters, onderwysers of vliegbediendes te wees.

Morele ontwikkeling

Morele oordeel

Die belangrikste aanvanklike ondersoek in hierdie verband is uitgevoer deur Piaget, wat die ontwikkeling van morele oordeel uitgelig het as 'n geleidelike kognitiewe proses, gestimuleer deur die groeiende sosiale verhoudings van kinders soos hulle groei.

Piaget se werk ontvou in vier afdelings. Die eerste afdeling ontleed die houding van kinders ten opsigte van die spelreëls as hulle albasters speel. Die tweede en derde berig oor die resultate van die vertel van kinders wat kinders vereis om morele oordele te neem gebaseer op die inligting wat verskaf is. In die laaste afdeling word sy bevindings met betrekking tot sosiale sielkunde ondersoek.

Morele gedrag

Morele oordeel is die kennis van goed en kwaad.

Morele motivering is die krag van die begeerte om die regte ding te doen, die intensiteit van die gevoelens in verhouding tot die regte ding. 'N Ander faset, morele inhibering, is die krag van die begeerte of gevoel om nie te doen wat verkeerd is nie. Morele gedrag hang af van beide positiewe morele motivering en die sterkte van remmers om verkeerde dinge te doen.

Dit is noodsaaklik dat ouers en ander versorgers kinders aanmoedig om hul verantwoordelikhede vir foute te aanvaar en terselfdertyd trots te wees op hul eerlikheid. Boonop kan volwassenes die ontwikkeling van selfevaluerende gevoelens bevorder wat kinders deur denke en optrede deur redenering integreer. Straf kan die vrees leer om iets verkeerd te doen, maar redenasie kan help dat kinders die regte ding wil doen omdat hulle goed met hulself voel.

Ariel Delgado
Teken in op ons YouTube-kanaal
Alle sielkundige terapieë


Video: 2020 HOROSCOPE: Love life - Career - Health sector. PART B: LEO, VIRGO, LIBRA, SCORPIO (Oktober 2021).